Zet op beginscherm

Ons Aller Belang

Ons Aller Belang

Over vereniging

De Vereniging “Ons Aller Belang” te IJzerlo heeft als doel het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in IJzerlo, daarnaast het beheren en exploiteren onderhouden van een multifunctionele accomodatie.

Werkgroepen

Contact

Secretariaat Vereniging “Ons Aller Belang”
Koskampweg 3
7122 JM Aalten

06 51 30 14 99

secretariaatoab@ijzerlo.nl

Missie en Doelstelling

Ons Aller belang: “Ter bevordering van den algemenen stoffelijke bloei der gemeenschap” is in 1904 opgericht. In de eerste jaren lag de nadruk op de verbetering van wegen en waterlopen, maar al snel werd de inzet ook gericht op voorzieningen zoals een bank en op culturele belangen. Door het bestuur werd een stuk grond aangekocht met een zondagschoolgebouw. Later werd de zondagschool vervangen door een gebouw waarin ook de verenigingen terecht konden.

Missie

De Vereniging heeft als missie het bijdragen aan verbeteringen van alle randvoorwaarden voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in IJzerlo. Dit is de kerntaak van het OAB.

Statutaire doelstelling

Omdat ’t Dorpshuus een sleutelrol vervult in het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en sociale samenhang in IJzerlo hebben wij als vereniging het volgende doel in onze statuten laten vastleggen:
De Vereniging heeft ten doel:

 1. Het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurtschap IJzerlo.
 2. Het beheren, exploiteren en onderhouden van een multifunctionele accommodatie inIJzerlo voor ondermeer cultuur, sport,natuureducatie en welzijn, en dit geheel dan wel gedeeltelijk op niet-exclusieve basis ter beschikking te stellen aan de in IJzerlo gevestigde verenigingen en organisaties, alsmede aan anderen.
 3. Het organiseren van de afstemming tussen en de toegankelijkheid van de deelnemende gebruikers.
 4. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Actuele beleidsplan

De Vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het faciliteren van sportieve en culturele activiteiten, in de ruimste zin van het woord,ten behoeve van de bewoners van IJzerlo en omgeving, alsmede het organiseren enbevorderen van welzijnsactiviteiten.
 • Het sluiten van overeenkomsten tussen deelnemende verenigingen, organisaties enandere gebruikers, het sluiten van overeenkomsten met het geven van opdrachten aan derden, alsmede het optreden als intermediair bij het sluiten van de overeenkomsten en het verstrekken van deze opdrachten. Het behartigen van de belangen van de inwoners van IJzerlo.
 • Het aanvragen van subsidies bij sociale culturele en algemeen nut beogende instellingen om middelen in te zamelen.
 • Het verhuren van de verschillende zalen aan culturele verenigingen zoals Muziek en Zangvereniging, plaatselijke gymnastiekvereniging, gemeente Aalten voor schoolgymnastiek .
 • Het beschikbaar stellen van de verschillende zalen aan de hierna genoemde werkgroepen.

Het regelmatig contact onderhouden met de Stichting “Vrienden van ’t Dorpshuus”, gemeente Aalten en overige sociale en culturele instellingen en fondsen zoals Oranjefonds en VSBfonds.

In 2009 besloot het bestuur van Ons Aller Belang (OAB), na uitgebreide voorlichting door de Vereniging Kleine Kernen, tot het opstellen van een “dorpsplan”voor onze buurtschap. Er werd een dorpswerkgroep geformeerd die de uitdagende opdracht kreeg om een toekomstvisie te ontwikkelen die op brede draagkracht van de inwoners mocht rekenen.

Aan die opdracht hebben de leden van de werkgroep gedurende een jaar met hart en ziel gewerkt met als resultaat een visie voor de toekomst van Ijzerlo voor de komende tien jaar. Hieruit voortvloeiend zijn er uitwerkgroepen gevormd. In 2019 resulterend in de volgende zeer actieve werkgroepen.

 • Activiteiten
 • Verkeersveiligheid
 • Woningbouw
 • Landschap & Recreatie
 • Zorg & Welzijn
 • Onderhoud ‘t Dorpshuus, ‘t Krömmelveld en “t Bergerveld

Elke werkgroep staat onder leiding van één van de OAB bestuursleden.
In totaal werken, naast de bestuursleden, nog ruim 40 personen vrijwillig mee in de diverse werkgroepen.

Afwezigheid van winstoogmerk
De vereniging heeft statutair laten vastleggen dat de Vereniging beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid
Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vergoeding.

Bestemming gelden
Alle gekregen giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen, legaten of op andere wijze dekregen gelden zijn bedoeld voor behoud en verbetering van de leefbaarheid en de noodzakelijke samenhang in onze buurtschap

Evenementen

Bestuurssamenstelling:

Frank Timmermansvoorzitter
Harry Eeninkadjunct
Piet Hoenssecretaris
Ruben Tolkamppenningmeester
Ellen Driessen
Wilco Hoftijzer
Evelien Tolkamp
Martin van Schijndel
Hannah Westervelt
Nelleke Compaijen
overige leden

Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vergoeding.

ANBI- Status De Vereniging “Ons Aller Belang” heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling): giften die u doet aan een ANBI-instelling mogen fiscaal worden afgetrokken en de ANBI-instelling betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen, die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Met ingang van 1-1-2014 is schenking middels notariële akte vervallen en daarvoor is in de plaats gekomen het formulier “Overeenkomst periodieke gift” van de Belastingdienst. Bij het doen van een schenking vastgelegd in deze “Overeenkomst periodieke gift”, vindt geen drempelaftrek (1% van het verzameld inkomen) plaats. Er vindt dus volledig aftrek plaats.
Voor meer informatie over ANBI: www.belastingdienst.nl trefwoord anbi.